انجمن فرانچایز ایران

88948784 21 98+

مجله تخصصی صنعت فرانچایز

  • مجله ضربان اقتصاد-چاپ اول
  • مجله ضربان اقتصاد-چاپ دوم

لطفا جهت درخواست اشتراک مجله ضربان اقتصاد کلیک فرمایید.