انجمن فرانچایز ایران

88948784 21 98+

انعقاد تفاهمنامه همکاری بین معاونت توسعه _کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انجمن نشان_سپاری(فرانچایز)

در روز سه شنبه مورخ 25 مرداد ماه 1401 تفاهمنامه همکاری بین معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با انجمن نشانسپاری(فرانچایز) منعقد شد. 

هدف اصلی این تفاهمنامه بهره گیری از ظرفیتهای متقابل سازمانی طرفین و همکاری و هم افزایی در راستای توسعه کارآفرینی و اشتغال پایدار با استفاده از توانمندی انجمن نشان سپاری میباشد.
حمایت از توسعه و تقویت کسب و کارهای کوچک، خُرد یا خانگی، پژوهش و همچنین طراحی و اجرای برنامه های مطالعاتی، ترویجی و آموزشی مشترک از محورهای اصلی همکاری طرفین می باشد.
مقرر است جهت اجرای این تفاهم نامه کارگروهی متشکل از دفتر توسعه کارآفرینی و انجمن نشان سپاری در هفته آینده تشکیل و طی جلسات ادواری، هماهنگیهای لازم در راستای اجرای مفاد تفاهم نامه را به عمل آورند.