انجمن فرانچایز ایران

88948784 21 98+

ضربان اقتصاد،ماهنامه تحلیلی-اقتصادی

لطفا جهت مطالعه اولین نسخه ماهنامه تحلیلی-اقتصادی، ضربان اقتصاد در صنعت فرانچایز کلیک بفرمائید.