انجمن فرانچایز ایران

88948784 21 98+

اصطلاحات و تعاریف رایج نشان سپاری کدام اند؟

• نشان سپاری با قالب تجاری: این نوع نشان سپاری نه تنها شامل یک محصول ، خدمات و علامت تجاری است، بلکه شامل روش کاملی برای انجام خود کسب و کار، مانند برنامه کسب و کار و کتابچه های راهنمای عملیات است.

• بیانیه افشا: سند افشا که همچنین به عنوان FDD یا سند افشای نشان سپاری شناخته می شود، اطلاعاتی درباره سیستم نشان سپار و نشان پذیر ارائه می دهد.

• FDD: سند افشای نشان سپاری، FDD ، قالبی است برای سند افشا که اطلاعاتی درباره سیستم نشان سپار و نشان پذیر ارائه می دهد.

• نشان سپاری: مجوزی که رابطه بین نشان سپار و نشان پذیر را از جمله استفاده از نشان تجاری، حق امتیاز، پشتیبانی و کنترل شرح می دهد.

• تفاهم نامه نشان سپاری: قرارداد قانونی و کتبی بین نشان سپار و نشان پذیر که به هر یک از طرفین می گوید که هر کدام باید چه کار کنند.

• نشان پذیر: شخص یا شرکتی که از نشان سپار برای کسب و کار تحت نشان یا نام تجاری نشان سپار برخوردار می شود.

• نشان سپاری: روشی برای توسعه کسب و کار که شامل مجوز نشان تجاری ، پرداخت حق امتیاز و کمک و/یا کنترل قابل توجه است.

• نشان سپار: شخص یا شرکتی که به نشان پذیراجازه فعالیت و کسب و کار تحت نشان تجاری یا نام تجاری خود را می دهد.

• نشان پذیر توزیع محصول: نشان سپاری ای که در آن نشان پذیر به سادگی محصولات نشان سپار را بدون استفاده از روش انجام کسب و کار نشان سپار به فروش می رساند.

• وفاداری: پرداخت منظم توسط نشان پذیر به نشان سپار، معمولاً بر اساس درصدی از فروش ناخالص نشان سپار است.

• نشان تجاری: علائم، نام تجاری و لوگو که نشان دهنده نشان سپار است که به نشان پذیر مجوز داده است.