انجمن فرانچایز ایران

88948784 21 98+

آیا فرانچایز در مورد روابط است؟

بسیاری از افراد، وقتی به فرانچایز فکر می کنند، ابتدا روی قانون تمرکز می کنند.

در حالی که قانون قطعاً مهم است، اما موضوع اصلی در درک فرانچایز نیست.

در هسته اصلی، فرانچایز در مورد ارزش برند نشان سپار، چگونگی حمایت نشان سپار از نشان پذیر، چگونگی عمل نشان پذیر به تعهدات خود برای ارائه محصولات و خدمات به استانداردهای نام تجاری سیستم و از همه مهمتر- فرانچایز در مورد رابطه ای که نشان سپار با صاحبان امتیاز آن دارد، می باشد.