انجمن فرانچایز ایران

88948784 21 98+

آیا فرانچایز درباره سیستم ها و پشتیبانی است؟

نشان سپاران بزرگ سیستم ها، ابزارها و پشتیبانی را ارائه می دهند تا نشان پذیران آنها توانایی مطابقت با استانداردهای برند سیستم و اطمینان از رضایت مشتری را داشته باشند و نشان سپاران و سایر نشان پذیران انتظار دارند که شما به طور مستقل فعالیت روزمره مشاغل خود را مدیریت کنید تا اعتبار شرکت را در منطقه بازار خود ارتقا دهید.

هنگام انتخاب یک سیستم فرانچایز برای سرمایه گذاری، می خواهید انواع پشتیبانی را که به شما ارائه می شود ارزیابی کنید و اینکه شرکت نشان سپار چقدر در حال پیشرفت فرآورده ها و خدمات است تا بتواند با تغییر انتظارات مصرف کننده مطابقت داشته باشد. برخی از خدمات متداول که نشان سپاران به نشان پذیران ارائه می دهند عبارتند از:

• یک نام تجاری شناخته شده ،
• مکان یابی و کمک به توسعه سایت ،
• آموزش برای شما و تیم مدیریتی شما ،
• تحقیق و توسعه محصولات و خدمات جدید ،
• پشتیبانی ستادی و میدانی ،
• بازاریابی و تبلیغات اولیه و ادامه دار .
شما می خواهید نشان سپاری انتخاب کنید که به طور معمول و موثر استانداردهای سیستم را اجرا کند.

این برای شما مهم است زیرا اجرای استانداردهای نام تجاری توسط نشان سپار به معنای محافظت از نشان پذیران در برابر اقدامات احتمالی نامناسب دیگر نشان پذیران است که برند را با آنها به اشتراک می گذارند.

از آنجا که مشتریان سیستم های فرانچایز را به عنوان یک زنجیره برند عملیاتی می دانند، محصولات و خدمات عالی ارائه شده توسط یک نشان پذیر به نفع کل سیستم است. خلاف این هم درست است.