انجمن فرانچایز ایران

88948784 21 98+

آیا فرانچایز درباره برند ها است؟

برند یک نشان سپار با ارزش ترین دارایی آن است و مصرف کنندگان براساس آنچه می دانند یا فکر می کنند از برند می دانند تصمیم می گیرند در کدام شغل خرید کنند و هر چند وقت یک بار به آن شغل مراجعه کنند.

تا حدی که انتظارات از برند برای مصرف کنندگان برآورده شود، واقعا برای آن ها اهمیتی ندارد که صاحل برند چه کسی است. اگر نشان پذیر شوید، مطمئناً برای حفظ وفاداری آنها با مشتریان خود رابطه برقرار خواهید کرد و مطمئناً مشتریان به دلیل کیفیت خدمات و روابط شخصی که شما با آنها برقرار می کنید، خرید از شما را انتخاب می کنند.

اما اولین و مهمترین موضوع این است که، آنها برای برآوردن انتظارات خود به برند اعتماد داشته باشند و نشان سپار و سایر نشان پذیران در سیستم برای برآوردن این انتظارات به شما اعتماد کنند.