انجمن فرانچایز ایران

88948784 21 98+

سومین کنفرانس بین المللی فرانچایز 2020

با توجه به ضرورت معرفی ظرفیتهای جدید توسعه مشاغل و اشتغال پایدار ، در راستای سیاستهای اقتصاد کلان تاب آوری و توسعه کارآفرینی و نوآوری در محیط زیست ، با در نظر گرفتن فرصتهای قابل توجه کشور برای رفاه مولد.