انجمن فرانچایز ایران

88948784 21 98+

هیئت مدیره

مجید کرباسچی

عضو هیئت مؤسس
رئیس هیئت مدیره
دبیر کل OIC-IBC در غرب آسیا

یونس ژائله


عضو هیئت مؤسس
نایب رئیس هیئت مدیره
رییس هیئت مدیره گروه شیرین عسل

مهدی دیانی


عضو هیئت مؤسس
خزانه دار
رئیس هیئت مدیره گروه صنعتی انتخاب

محمد علی ملایی

عضو هیئت مؤسس
عضو هیئت مدیره
مدیر عامل
مشاور اقتصادی خانه صنعت، معدن و تجارت ایران

امید کامل قالیباف

عضو هیئت مؤسس
عضو علی البدل هیئت مدیره
اقتصاددان

حمیدرضا غزنوی

عضو هیئت مؤسس
عضو علی البدل هیئت مدیره
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران

رضا عباسقلی

عضو هیئت مؤسس
بازرس
مدیر کل اسبق رایزنان تجاری سازمان توسعه تجارت ایران

شاهرخ گلخندان

عضو هیئت مؤسس
بازرس علی البدل
مدیرعامل گروه بازرگانی گلخندان